Załącznik nr 1

Wykaz czynności zwolnionych do dnia 31 grudnia 2002 r.
z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 1. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników podatnika.
 2. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1)
  1. każda sprzedaż usługi dokonana przez podatnika, jest dokumentowana fakturą, w której zawarte są m. in. dane identyfikujące odbiorcę oraz jego podpis,
  2. liczba wszystkich dokonanych operacji sprzedaży usług, o których mowa w pkt 1, w 2001 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. 2)
 3. Sprzedaż nieruchomości, sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług, za które to czynności zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. 1) 3)
 4. Świadczenie usług niematerialnych, z wyłączeniem usług hotelarskich
  i turystycznych.
 5. Sprzedaż dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży towarów, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych.
 6. Przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób, a w przypadku transportu kolejowego również przez konduktorów.
 7. Świadczenie usług finansowych, pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjnych, dostaw wody i ciepła, gazu przewodowego, energii elektrycznej, usług odprowadzania i oczyszczaniaścieków, usuwaniaśmieci
  i nieczystości, usług kominiarskich, a także innych usług komunalnych materialnych, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego oraz usług w zakresie prania, chemicznego czyszczenia i farbowania, prasowania i maglowania oraz przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
 8. Usługi weterynaryjne oraz usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt.
 9. Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej.
 10. Czynności wymienione w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy.
  1. Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2002 r.
  2. Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2002 r. wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, jeżeli do końca roku 2001 podatnik spełni warunki, o których mowa w pkt 2 załącznika, z tymże
   w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności
   w drugiej połowie 2002 roku, jeżeli liczba operacji sprzedaży tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług 10.
  3. W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów, korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania, prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów.Załącznik nr 2

Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania usług przewozu osób i ładunków taksówkami

Lp. Termin od dnia Podatnicy, których NIP kończy się cyfrą:
1. od 1.10.2002 r. 0
2. od 1.11.2002 r. 1
3. od 1.12.2002 r. 2
4. od 1.01.2003 r. 3
5. od 1.02.2003 r. 4
6. od 1.03.2003 r. 5
7. od 1.04.2003 r. 6
8. od 1.05.2003 r. 7
9. od 1.06.2003 r. 8
10. od 1.07.2003 r. 9