ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących Dz. U. Nr 151. poz. 1711

Poniższe rozporządzenie określa zasady instalowania kas rejestrujących przez podatników w 2002 r. W stosunku do rozporządzeń obowiązujących wcześniej utrzymano zasadę kryterium obrotu, chociaż wprowadzono też nowe kryterium uzależnienia terminu instalacji od ostatniej cyfry numeru NIP. Obowiązek instalacji kasy nie później niż 1 marca 2002 dotyczy podatników, którzy przekroczyli 40 000 zł obrotu w roku 2001. Dla nowych podatników obowiązek instalacji kasy rejestrującej powstaje, tak jak poprzednio, po przekroczeniu 20 000 zł w roku podatkowym.
Utrzymano obowiązek instalacji kasy dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą, którzy nie osiągnęli 40 000 zł w roku 2001, a przekroczą ten próg w ciągu roku 2002. Zdecydowano się na obowiązek instalacji kasy przez niektóre grupy podatników niezależnie od wysokości obrotu jaki uzyskali. Podobnie, jak w latach poprzednich zwolniono niektórych podatników lub niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania.
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a w szczególności objęcie podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej obowiązkiem ewidencji przychodów w roku 2001 umożliwiły kontynuację rozszerzania obowiązku instalacji kas rejestrujących dla tej grupy.
Interesujący jest także przepis nakazujący podatnikowi zwrot odliczenia w przypadku braku przeglądu technicznego kasy.Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwany dalej "ewidencjonowaniem", dotyczy podatników, którzy nie byli przed tym okresem zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania
  i jednocześnie, u których wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w ciągu 2001 r. przekroczyła kwotę 40 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 8 ust. 2.
 2. Obowiązek ewidencjonowania bez względu na osiągniętą wielkość obrotu dotyczy podatników:
  1. kontynuujących po dniu 1 stycznia 2002 r. działalność, o której mowa
   w art. 29 ust. 1 ustawy, którzy byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przed tą datą, z uwzględnieniem obowiązujących
   w tym okresie przepisów o terminach instalowania poszczególnych kas przez podatników,
  2. kontynuujących albo rozpoczynających po dniu 30 września 2002 r. działalność mieszczącą się w zakresie usług przewozu osób iładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
 3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania od dnia 1 marca 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 i§ 4.

§ 2.

Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

§ 3.

W przypadku podatników, którzy nie byli obowiązani przed dniem 1 stycznia 2002 r. do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie nie przekroczyli w 2001 r. kwoty obrotu, o której mowa w§ 1 ust. 1, a którzy w trakcie 2002 r. przekroczą tę kwotę obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotu w wysokości 40 000 zł z działalności,
o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem§ 1 ust.2 pkt 2.

§ 4.

 1. Podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej:
  1. w zakresie działalności wymienionej:
  2. w części I w poz. 1, 10, 12, 26, 29-34, 40-45, 47-50, 54, 58-59, 65, 67, 74, 77-78, 84, 92-95, w części V w poz. 3, 4 - usługi
   w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w poz. 1- 2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 i 1369), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,
  3. w części I w poz. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a),

   - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyłączniem wymienionych w§ 1 ust. 2 pkt 1.

  4. nie wymienionych w pkt 1 objętych obowiązkiem ewidencjonowania na podstawie§ 1 ust. 1 - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania
   w okresie do dnia 30 czerwca 2002 r., z zastrzeżeniem§ 8 .
 2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku:
  1. rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub
  2. niedotrzymania warunków zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit a),

- mają obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w roku podatkowym obrotów z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, w wysokości
40 000 zł.

§ 5.

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem przekroczenia kwoty obrotu z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy, w wysokości 20 000 zł,
z zastrzeżeniem§ 4 ust. 1 pkt 1,§ 6 - 8.

§ 6.

 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zwalnia się
  z obowiązku ewidencjonowania podatników świadczących :
  1. usługiłączności,
  2. usługi komunalne materialne, z wyłączeniem:
   1. sprzedaży gazu płynnego,
   2. usług w zakresie prania, chemicznego czyszczenia i farbowania oraz prasowania i maglowania,
   3. przewozu osób iładunków taksówkami osobowymi
    i bagażowymi,
  3. usługi niematerialne, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.
 2. Zwolnienie określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli udział wartości tych usług
  w 2001 r. był wyższy od 70 % ogólnego obrotu podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 7.

Podatnicy prowadzący sprzedaż gazu płynnego,świadczący usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania od momentu dokonania pierwszej sprzedaży, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 8.

 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania usług przewozu osób iładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.

W terminach wynikających z § 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, § 3 - 5,§ 7 i§ 8 ust. 2 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym, we wszystkich miejscach sprzedaży iświadczenia usług, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia, każdego następnego miesiąca podatnicy obowiązani są wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

§ 10.

 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 b ustawy, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiące następujące po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
 2. Kwota dokonanego w danym miesiącu odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2a ustawy.
  W przypadku określonym w art. 21 ust. 2 ustawy, gdy podatnik wykazuje różnicę podatku do zwrotu, kwota odliczenia zwiększa kwotę tej różnicy podatku w trzech częściach miesięcznych, różniących się miedzy sobą nie więcej niż o 1 zł.

§ 11.

 1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika
  w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.
 2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, przy użyciu kas rejestrujących spełniających, określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.
 3. Podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
  1. zaprzestaną ich używania,
  2. zaprzestaną działalności,
  3. nastąpi otwarcie likwidacji,
  4. zostanie ogłoszona upadłość,
  5. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,
  6. nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

   Obowiązek zwrotu dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia wymienione w pkt 1-6.
 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu
  i należy go spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów
  i usług za ten miesiąc, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 12.

Przepis§ 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa
w art. 29 ust. 2c ustawy.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem§ 11 ust. 3 pkt 6, który wchodzi wżycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

MINISTER FINANSÓW
Rozporządzenie
/ Marek BELKA /