Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 26 lutego 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 z póź. zm.) zarządza co następuje:

§1


W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.Nr 234, poz. 1971) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 w pkt 2 wyrazy "do dnia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2003 r "
2. § 10 otrzymuje brzmienie:
"10.1 Przepis § 8 ust. 1, stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2C ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zwrot kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej przez podatników świadczących usługi wymienione w § 2 pkt. 2, wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, rozpoczynających ewidencjonowanie nie później niż po upływie 25 dni od dnia dokonania fiskalizacji,w rozumieniu §1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr. 108, poz.948).
3. Podatnicy, świadczący usługi wymienione w § 2 pkt 2, wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia,wymienionego w ust. 2, składając wniosek o wypłatę kwot zwrotu z tytułu zakupu kas, dołączają :
1) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą,
2) dane określające adres i nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy,
3) numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
4) numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której zainstalowano kasę,
5) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy
6) informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
3. Uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§2


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER FINANSÓW