ZAŁĄCZNIK Nr 1

KSIĄŻKA KASY REJESTRUJĄCEJ

DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT LUB IMPORTER)
MODEL/TYP  
NUMER FABRYCZNY  
NUMER DECYZJI DOPUSZCZAJĄCEJ DO OBROTU  
NUMER UNIKATOWY  
NAZWA I ADRES PRODUCENTA LUB IMPORTERA  
DANE O SPRZEDAWCY KASY (WYPEŁNIA SPRZEDAWCA)
NAZWA I ADRES SPRZEDAWCY KASY  
DANE O SERWISIE KASY (WYPEŁNIA SERWISANT)
NAZWA I ADRES SERWISU  
MIEJSCE UŻYTKOWANIA KASY (WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK)
ADRES MIEJSCA, W KTÓRYM KASA JEST UŻYTKOWANA  
DANE DLA URZĘDU SKARBOWEGO (WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY)
NUMER EWIDENCYJNY KASY  
SPOSÓB UŻYTKOWANIA KASY  
PIECZĘĆ URZĘDU SKARBOWEGO  

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA KASY (WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK KASY)
ADRES WŁAŚCICIELA KASY REJESTRUJĄCEJ, SIEDZIBA FIRMY  
NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA  
DATA, PODPIS WŁAŚCICIELA, PIECZĘĆ FIRMOWA  

INSTALACJA KASY REJESTRUJĄCEJ (WPROWADZENIE W TRYB FISKALNY)
DATA I GODZINA STAN LICZNIKA NIEFISKALNEGO PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU
     
POTWIERDZENIE CAŁOŚCI PLOMB KASY REJESTRUJĄCEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA, UŻYTKOWNIKA KASY REJESTRUJĄCEJ DATA, PODPIS, PIECZĘĆ WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA KASY REJESTRUJĄCEJ
   

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU KASY REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA KIEROWNIK SERWISU/PUNKTU SERWISOWEGO)
NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU


   
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON  
NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU


   
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON  
NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU


   
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON  
NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU


   
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON  
NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU


   
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON  


Osoby, które nie świadczą serwisu, kierownik serwisu wykreśla i potwierdza pieczęcią z dniem zaprzestania jego świadczenia.

ZMIANY MIEJSCA UŻYTKOWANIA KASY, WYMIANA PAMIĘCI FISKALNEJ, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA KASY,OPCJE
RODZAJ ZMIANY AKCEPTACJA URZĘDU SKARBOWEGO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ŻĄDANIE INTERWENCJI SERWISU (WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK KASY)
DATA, GODZINA KTO WEZWAŁ KOGO POWIADOMIŁ W JAKI SPOSÓB POTWIERDZENIE SERWISANTA
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

INTERWENCJE TECHNICZNE SERWISU (WYPEŁNIA SERWIS KASY)
DATA GODZINA STAN LICZNIKÓW
  PARAGONÓW FISKALNYCH RAPORTU DOB. FISK. ZEROWANIA RAM NIEFISKALNEGO (OGÓLNY)
 
OPIS ZGŁOSZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA KASY
REJESTRUJĄCEJ
STAN PLOMB KASY ILOŚĆ  
ELEMENTY KASY REJESTRUJĄCE WYMIENIONE PRZY NAPRAWIE  
WYSZCZEGÓLNIENIE DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW FISKALNYCH  
PRZYCZYNY, DLA KTÓRYCH NIEMOŻLIWA JEST NAPRAWA NA MIEJSCU KASY  
MIEJSCE NAPRAWY KASY, ADRES SERWISU PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU
ODBIÓR NAPRAWIONEJ KASY REJESTRUJĄCEJ
DATA GODZINA STAN LICZNIKÓW
    PARAGONÓW FISKALNYCH RAPORTU DOB. FISK. ZEROWANIA RAM NIEFISKALNEGO (OGÓLNY)
         
POTWIERDZENIE ODBIORU KASY - ZWROT DOKUMENTÓW FISKALNYCH

- STAN PLOMB PRAWIDŁOWY
DATA, GODZINA, PODPIS I PIECZĘĆ UŻYTKOWNIKA KASY


ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAWIADOMIENIE PODATNIKA O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJESTRUJĄCEJ       wzór

MIEJSCE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH

Lp. Dane identyfikacyjne podatnika:

nazwa, dokładny adres, NIP, miejsce instalacji kasy
Typ/model kasy Numer kasy/ Data Uwagi urzędu skarbowego
unikatowy/ data fiskalizacji fabryczny ewidencyjny/ data obowiązku stosowania kasy
             
             
             
             
             
             
........................
(miejscowość) (data)
..............................
(podpis i pieczęć podatnika)


ZAŁĄCZNIK Nr 4

PROTOKÓŁ czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej


Nazwa /imię i nazwisko
użytkownika kasy ............................................
Adres użytkownika kasy ......................................
NIP .........................................................
Miejsce instalacji kasy .....................................
Numer unikatowy .............................................
Numer fabryczny .............................................
Numer ewidencyjny ...........................................
Data zakończenia działalności: ..............................
w związku ...................................................
w obecności pracownika US ...................................
Po sprawdzeniu całości plomb kasy sporządzony został raport
fiskalny okresowy.
Łączny raport okresowy:
 od nr daty ............... do nr daty .....................
 sprzedaż opod. PTU A ......................................
 sprzedaż opod. PTU B ......................................
 sprzedaż opod. PTU C ......................................
 sprzedaż opod. PTU D, E, F ................................
 sprzedaż zwol. PTU ........................................
 kwota PTU A ...............................................
 kwota PTU B ...............................................
 łączna kwota PTU ..........................................
 łączna należność ..........................................
 liczba paragonów ..........................................
Uwagi .......................................................
Na tym protokół zakończono.
  Protokół niniejszy został sporządzony w czterech
egzemplarzach; po jednym egzemplarzu otrzymują: użytkownik i
wykonujący serwis; dwa egzemplarze są przeznaczone dla urzędu
skarbowego.

  Podpis i pieczęć urzędu   Podpis i pieczęć użytkownika
   skarbowego              kasy
 ...........................  ..............................
                 Podpis i pieczęć serwisanta
............., dnia .........  .............................


ZAŁĄCZNIK Nr 5

KARTA KASY

NAZWA KASY  
PRODUCENT KASY/ADRES  
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES  
WYMIARY KASY  
WAGA KASY  
ZASILANIE KASY/POBÓR MOCY  
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW,
ORGANIZACJA BAZY
TOWAROWEJ KASY
 
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ
ILOŚĆ ZNAKÓW W TAŚMIE
ILOŚĆ ZNAKÓW NAZWY TOWARU
 
TYP DRUKARKI/PRODUCENT  
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY  
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM ON LINE/OFF LINE  
WSPÓŁPRACA Z KASAMI  
INTERFEJSY KASY/TYPY  
STAWKI PODATKOWE  
PRZEZNACZENIE KASY  
KASA STACJONARNA/PRZENOŚNA  
OPCJE KASY:  


ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZAWIADOMIENIE SERWISU O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJESTRUJĄCEJ

Nr dokumentu
Data przyjęcia dokumentu


Miejsce składania zawiadomienia:

Urząd skarbowy
Ulica Nr domu Miejscowość Kod pocztowy


Dane identyfikacyjne sprzedawcy kas:

Nazwa (imię i nazwisko)
Numer identyfikacyjny REGON/PESEL
Województwo Gmina/Dzielnica Ulica Nr domu
Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta


Dane identyfikacyjne producenta (importera) sprzedawanych kas:

Lp. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres Typ/model kasy
     
     
     
     

MIEJSCE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH

Lp. Dane identyfikacyjne podatnika:

nazwa, dokładny adres, NIP, miejsce instalacji kasy
Typ/model kasy Numer kasy/ Data Uwagi urzędu skarbowego
unikatowy/ data fiskalizacji fabryczny ewidencyjny/ data obowiązku stosowania kasy
             
             
             
             
             
             
........................
(miejscowość) (data)
..............................
(podpis i pieczęć podatnika)


ZAŁĄCZNIK Nr 7

WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA SERWISU TECHNICZNEGO KAS REJESTRUJĄCYCH

 1. Serwis techniczny kas rejestrujących może być wykonywany tylko na warunkach określonych w niniejszym załączniku. Za zorganizowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz jego właściwe działanie odpowiedzialny jest producent (importer). Wykonywanie serwisu przez inne podmioty wymaga autoryzacji producenta (importera).
 2. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć fiskalną kasy rejestrującej.
 3. Zaprzestanie prowadzenia serwisu przez producenta (importera), niezależnie od przyczyny, może być dokonane po uprzednim jego przekazaniu do prowadzenia przez przejmującego ten serwis. Kopię porozumienia należy przekazać do Ministerstwa Finansów w terminie 7 dni od dnia jego podpisania.
 4. Dokumentację związaną z wykonywanym serwisem prowadzi właściwy urząd skarbowy oraz producent (importer) lub podmiot prowadzący autoryzowany serwis kas rejestrujących.
 5. Wykonujący serwis (serwisant) musi być wpisany na listę upoważnionych do jego wykonywania przez producenta (importera) lub podmiot prowadzący serwis oraz zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.
 6. Serwis kas stosowanych do prowadzenia ewidencji przez podatnika nie może być przez niego prowadzony i wykonywany oraz przez osobę zatrudnioną przez podatnika na podstawie stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło, agencyjnej i innych umów o podobnym charakterze.
 7. Lista, o której mowa w ust. 5, musi być zgodna z ewidencją prowadzoną przez urzędy skarbowe oraz niezwłocznie aktualizowana na bieżąco w przypadkach jej zmiany z jednoczesnym powiadomieniem o tym właściwego urzędu skarbowego przez producenta (importera).
 8. Wykonujący serwis musi niezwłocznie i bez opłaty interweniować na żądanie (wezwanie) właściwego organu skarbowego.
 9. Wykonujący serwis dokonuje na zlecenie podatnika obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 i 14 rozporządzenia.
 10. Prowadzący serwis kas jest obowiązany do przeszkolenia na swój koszt wskazanych przez urząd skarbowy urzędników w zakresie znajomości zastosowanych przez producenta procedur pracy kasy, przede wszystkim pod względem ich sprawdzalności.
 11. Przeglądem należy objąć:
  1. stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu,
  2. stan obudowy kasy,
  3. czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę,
  4. program kasy, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
  5. poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych,
  6. poprawność działania wyświetlacza klienta,
  7. stan płyty głównej, pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz z zaleceniami należy wpisać do książki kasy.
 12. Czynności serwisowe muszą być podjęte nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii kasy przez użytkownika. Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących.
 13. Wykonujący serwis kasy rejestrującej musi legitymować się identyfikatorem nadanym przez producenta (importera) określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Identyfikator ważny jest przez rok od daty jego wydania i po upływie tego okresu wymaga przedłużenia jego ważności.
 14. Dane identyfikacyjne serwisanta oraz serwisanta upoważnionego do zastępczego wykonywania serwisu danej kasy zostają wpisane do książki kasy rejestrującej. Serwisant wykonujący serwis zastępczo musi każdorazowo posiadać upoważnienie do wykonywania serwisu kasy, które zostaje wpisane i dołączone do książki kasy rejestrującej.
 15. Informacje o treści wpisów dokonywanych przez serwis określa wzór książki kasy rejestrującej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 16. Wszystkich wpisów w książce kasy należy dokonywać czytelnie, a wpisy o wykonanych czynnościach serwisowych muszą być czytelnie podpisane przez serwisanta i ostemplowane jego pieczęcią.
 17. Wykonujący obsługę serwisową kas rejestrujących, który dopuszcza się naruszenia warunków jej wykonywania lub, wykonując taki serwis, umożliwia podatnikowi niezgodne z prawdą, nierzetelne ewidencjonowanie dokonanych transakcji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, traci upoważnienie do wykonywania serwisu kas rejestrujących lub jego prowadzenia bez możliwości jego ponownego wykonywania.